0
0

سیاست حریم خصوصی

سیاست حریم خصوصی کدنا

سیاست حریم خصوصی این وب سایت ضمن احترام به حقوق کاربران گرامی، خود را مجاز می داند تا در صورت لزوم، به گسترش و اعلام و یا تعدیل بندهای سیاست حریم خصوصی و این قوانین و مقررات اقدام نماید.
زیرا این قوانین بسیار مهم بوده و در محیط کاربری ، شما را هوشیار میکند تا در روند اجرا اختلالی را ایجاد نکنید .