اوتوزیا

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

تروا

هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت و سه.